Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Przedłużenie terminu naboru na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Utworzono dnia 27.08.2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej przedłuża termin naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łososina Dolna.

 

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Łososina Dolna dla dwojga dzieci z zaburzeniami rozwoju  

Charakter umowy: umowa  zlecenie z możliwością przedłużenia na następny rok

Psycholog 16 godzin miesięcznie usług w zakresie terapii behawioralnej oraz treningu społecznego u dwojga dzieci ;

Miejsce wykonywania usług:  w miejscu zamieszkania dziecka.

Okres obowiązywania umowy : od września 2021 roku do grudnia 2021 roku

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w §2 pkt 1 lit. a oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) tj.:

1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

- kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

 - prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.)

- zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

- współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

3) Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych ,w wyjątkowych przypadkach ,jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do zajęć o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 2018,poz.1878 z późn zm.

 

 

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.  Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

4. Ukończone dwustopniowe szkolenie Integracji Sensorycznej w wymiarze 188 godzin .

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo   skarbowe.

8. Obywatelstwo polskie.

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

10. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

3. Zrównoważenie emocjonalne.

4. Odporność na trudne sytuacje i stres.

5. Prawo jazdy kat. B. oraz własny środek transportu.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys( CV))

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru.

7. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych .

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 10.09.2021 r. do godz.12:00 na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej , 33-314  Łososina Dolna z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 521-85-10 – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Opublikowane: dnia, 27 sierpień 2021r.

Autor: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Karol Cabała

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie

Utworzono dnia 27.08.2021, 10:37

Formularz oferowy

Utworzono dnia 27.08.2021, 10:36

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 317

W poprzednim tygodniu: 207

W tym miesiącu: 636

W poprzednim miesiącu: 228

Wszystkich: 14891