Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Rodzina 500+

Świadczenie Wychowawcze 500+ - Komu przysługuje?

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł. miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany w rodzinie.

Świadczenia wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka ( czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba, że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniajace do otrzymania świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniajacej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastepczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Terminy składania wniosków i terminy wypłaty świadczeń:

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na nowy okres świadczeniowy, od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, przez portal PUE ZUS, Platformę ePUAP, a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 • W przypadku gdy osoba ubiegajacą się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja o noa 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastepuje do dnia 31 lipca tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do  dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujacego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Jezeli w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w któym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzymują, na wskazany adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeżeli we wniosku nie będzie podany adres poczty elektronicznej, taką informację można odebrać osobiście. Nieodebrana informacja nie ma żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Ulotka dotycząca nowego okresu świadczeniowego

Plakat

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

3. Klauzula informacyjna

 

Szczegółowe informacje w sprawie ubiegania się o świadczenie wychowawcze "500+" można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 18 444-80-02 wew.514:

Poniedziałek:          800 - 1700

Wtorek- czwartek :  700 - 1500

Piątek:                    700 - 1400

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny