Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

RODZINA 500+

Program „Rodzina 500 +”
na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjanej z dnia 18 lutego 2016 r Dz.U. z 2016r. poz.214)

Podsumowanie roku działania Programu Rodzina 500+ ---->

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia, które jest nieopodatkowane. Celem programu jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć koszty związane z_zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku. Docelowo prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. 

Wnioski można składać:

• w Ośrodku Pomocy Społecznej ( pokój nr 14) na parterze Urzędu Gminy Łososina Dolna: 

       poniedziałek: 8.00-16.00

       wtorek-piątek:7.00-15.00

• za pośrednictwem portalu e-puap,

• za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka  albo opiekunowi prawnemu dziecka  (obywatelom polskim i cudzoziemcom), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Skład rodziny oznacza odpowiednio: 

• małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) 

• zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia  4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). 

• do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na dziecko do momentu ukończenia 18- stego roku życia, rozumiane jako: 

• dziecko własne

• dziecko małżonka 

• dziecko przysposobione ( adoptowane)

• dziecko znajdujące się pod opieką prawną

Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko, które jest:

• pierwszym dzieckiem jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł 

• pierwszym dzieckiem jeśli dochód rodziny nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16- tego roku życia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

• drugim i kolejnym dzieckiem bez względy na dochody rodziny

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł: 

przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu), 

dochody osiągane na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub na podstawie karty podatkowej ( dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

• zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych, 

dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym, 

dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, dochody z tytułu świadczeń rodzinnych, 

dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu  o przepisy o_podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie). 

Inne dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny: 

• w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

W przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu  (na przykład  świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, umowy zlecenie, umowy o dzieło itp.) dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu np. rozliczenie podatkowe "Pit -11" za rok bazowy lub zaświadczenie pracodawcy.

W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT”).

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub jej członek przebywa za granicą kraju należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt, np. umowę o pracę.

WAŻNE!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej we własnym zakresie pozyska:

• zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

• zaświadczenia  o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne 

W przypadku braku możliwości uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z późn. zm.) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

PYTANIA I INFORMACJE:

- pytania można kierować pod nr tel.:  18 444 80 28 wew. 514

- e-mail: 500p@lososina.pl

- informacje o programie znajdują się także na stronie:  www.mpips.gov.pl

 

 

Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"

 


 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny