Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

I. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

 1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. Osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym prawa do alimentów z ich strony

II. Kryterium dochodwe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę dochodu o której mowa powyżej, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na której jest ustalone prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej:

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniajacej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

III. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia;
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia;
 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

IV. Wysokość zasiłku rodzinnego:

 1. 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 2. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia
 3. 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia

V. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniajacej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. Osobie samotnie wychowujaca  dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 •           rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
 •           ojciec dziecka jest nieznany;
 •           powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 •          sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia                      alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 •          dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

       6. Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabepieczeniu społecznym stanowią inaczej.

VI. Dodatki do zasiłku rodzinnego

Mając prawo do zasiłku rodzinnego można ubiegać się o następujące dodatki do tego zasiłku:

 1.  Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka - 1000 zł
 2.  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł
 3.  Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka - 193 zł
 4.  Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł
 5.  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90 zł ( do 5 roku życia), 110 zł ( powyżej 5 roku życia dziecka)
 6.  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 69 zł ( dojazd do szkoły) lub 113 zł ( w związku z zamieszkaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła)
 7.  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł ( jednorazowo) 

 

Druki do pobrania: 

 1.   wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 2.   Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 3.   Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e, i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawaniu w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

 

 

       

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 28.07.2021, 08:36

Oświadczenie 2021/2022

Utworzono dnia 28.07.2021, 08:34

Oświadczenie 2020/2021

Utworzono dnia 17.03.2021, 13:04

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny