Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

 Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Aby starać się o Kartę Dużej Rodziny, należy pobrać i wypełnić wniosek a następnie dostarczyć go do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej pok. nr 18.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci - dotyczy ojca i matki – zał. ZKDR-03;
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – dotyczy dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – zał. ZKDR-01;
 • oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, lub rodzinnym domu dziecka;
 • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka; 
 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci powyżej 18. r. ż., które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – zał. ZKDR-02.

Od 1 marca 2023 r. zmianie uległa wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Opłata wynosi: 13,00 zł dla wniosków złożonych 1 marca 2023 r. i po tej dacie, a koszt domówienie tradycyjnej formy Karty po wydaniu elektronicznej formy wynosi 10,00 zł.

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Ponadto, do wniosku o wydanie duplikatu należy także dołączyć oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty Dużej Rodziny – zał. ZKDR- 05.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie ZKDR-05

Utworzono dnia 16.06.2023, 10:01

Oświadczenie ZKDR-04

Utworzono dnia 16.06.2023, 10:00

Oświadczenie ZKDR-03

Utworzono dnia 16.06.2023, 09:59

Oświadczenie ZKDR-02

Utworzono dnia 16.06.2023, 09:58

Oświadczenie ZKDR-01

Utworzono dnia 16.06.2023, 09:58

Wniosek

Utworzono dnia 16.06.2023, 09:56

Utworzono dnia 01.01.1970, 01:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny