Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik socjalny

Utworzono dnia 09.02.2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

z dnia 09.02.2022r.

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 

 1. Stanowisko: pracownik socjalny. 
 1. Wymiar etatu: pełny etat. 
 1. Warunki pracy: praca biurowa połączona z pracą w terenie, miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej oraz teren gminy Łososina Dolna.
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz minimum roczny staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 5. Znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, akty wykonawcze do w/w ustaw oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła obsługa programu Pomost, Exel ,
 2. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 3. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 4. gotowość podjęcia pracy od zaraz,
 5. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 6. odporność na stres,
 7. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 8. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 9. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 10. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 11. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 12. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

       6.Zakres realizowanych zadań na stanowisku:

 1. analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 2. praca socjalna,
 3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 4. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Ośrodka,
 5. uczestniczenie w analizie i ocenie skuteczności stosowanych form pomocy i metod pracy socjalnej,
 6. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
 7. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,
 8. opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych,
 9. organizacja i rozliczanie prac społecznie użytecznych na terenie Ośrodka.
 10. opracowywanie wewnętrznych procedur działania pracowników Ośrodka, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 11. realizacja procedury „Niebieskie Karty”,
 12. podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności prowadzenie grup roboczych w związku z realizacją procedury ,, Niebieskich Kart ”
 13. udział w tworzeniu i realizacji programów i projektów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 14. diagnozowanie potrzeb i problemów związanych z bezdomnością na terenie Gminy Łososina Dolna przy współpracy z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania na rzecz pomocy osobom bezdomnym,
 15. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w celu realizacji zadań,
 16. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 17. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka. 
 1. Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

1. Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania),

       2. podpisane podanie,

       3. podpisany życiorys (CV) (obejmujący dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),

    4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub       umyślne przestępstwa skarbowe,

8. podpisane oświadczenie, że posiada nieposzlakowaną opinią.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 21.02.2022r.
 2. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w budynku Urzędu Gminy Łososina Dolna  300  33-314 Łososina Dolna na dzienniku podawczym , w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-14.00 lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”  w terminie do dnia 21.02.2022r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do OPS.
 3. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).
 4. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie OPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.         Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie kandydata

Utworzono dnia 09.02.2022, 11:45

Kwestionariusz osobowy + klauzula informacyjna

Utworzono dnia 09.02.2022, 11:44

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 317

W poprzednim tygodniu: 207

W tym miesiącu: 636

W poprzednim miesiącu: 228

Wszystkich: 14891