Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko- asystent rodziny

Utworzono dnia 23.06.2022

Ogłoszenie - Asystent Rodziny - umowa zlecenie obejmująca 20 godzin miesięcznie
 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej  33-314  Łososina Dolna 300 ogłasza  nabór   na stanowisko Asystenta rodziny (umowa zlecenie).

Informacje o umowie: umowa zlecenie obejmująca 20 godzin miesięcznie.


I. Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość na komunikowanie się,
- poczucie odpowiedzialności,
- prawo jazdy kat. B,

II. Wymagania dodatkowe:


- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
- umiejętność prowadzenia pracy z podopiecznym,
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
- odpowiedzialność, odporność na stres,
- mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny .

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie lipiec – grudzień 2022 r.
Zakres wykonywanych zadań: świadczenie usług asystenta rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

IV. Wymagane dokumenty :

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asystent rodziny mogą składać dokumenty: 
- CV i -list motywacyjny ,
-kwestionariusz osobowy, 
-kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe, 
- podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - (załącznik do   
  ogłoszenia), 
- oświadczenia kandydata – (załącznik do ogłoszenia).
 

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny”, w budynku Urzędu Gminy Łososina Dolna  300  33-314 Łososina Dolna na dzienniku podawczym , w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-14.00 lub przesłać pocztą z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny”  w terminie do dnia 30.06.2022r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do OPS. 
Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki). 
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie OPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. Przystępując do rekrutacji podajesz swoje dane dobrowolnie. 

 

Łososina Dolna, dn. 23.06.2022 r.
                                                                                         

 

                                             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej  
                                                                                     mgr Karol Cabała

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 23.06.2022, 15:44

Oświadczenia

Utworzono dnia 23.06.2022, 15:44

Kwestionariusz osobowy kandydata

Utworzono dnia 23.06.2022, 15:43

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 58

W tym miesiącu: 155

W poprzednim miesiącu: 229

Wszystkich: 18682